Free delivery with orders over £25  

Postio yn ddi - dal gydag archebion dros £25

Beeswax wraps made by hand on the Isle of Anglesey using local beeswax.

A great reusable, plastic free alternative to clingfilm

 

Ffabrig cwyr gwenyn wedi'u gwneud â llaw ar Ynys Môn gan ddefnyddio cwyr gwenyn lleol.

Dewis gwahanol gwych i gling ffilm sy’n ddi-blastig ac yn ailddefnyddiadwy

Beeswax Fabric Wraps     Ffabrig Cwyr Gwenyn

Our Collections - Ein Casgliadau

   Beeswax Adventures 

Beeswax wraps are great for use in the kitchen at home, but they are also perfect for taking with you on adventures. We love that so many of you have joined in already and we love to see and share your photos. 

 

Anturiaethau Cwyr gwenyn

Mae amlapiau cwyr gwenyn yn wych i'w defnyddio yn y gegin gartref, ond maent hefyd yn berffaith ar gyfer mynd â nhw gyda chi ar eich anturiaethau. Rydym wrth ein bodd bod cynifer ohonoch wedi ymuno yn barod ac rydym wrth ein bodd yn gweld ac yn rhannu eich lluniau.

This is us! 

 

I'm Sally and my husband (also known as the Post Boy), is Huw. We live on the beautiful Isle of Anglesey and love getting out into nature in our van, or in Huw's case, in his Kayak. Usually with cake in a wrap of course!

 

Dyma ni!

 

Sally ydw i a Huw (sydd hefyd yn cael ei alw yn Post Boy), yw fy ngŵr. Rydym yn byw yn ardal hyfryd Ynys Môn, ac rydym wrth ein boddau yn mynd allan i archwilio byd natur yn ein fan, neu yn achos Huw, yn ei Gaiac. Ac fel arfer, mae gennym gacen mewn amlapiad wrth gwrs!

What's New!

 

Over the next few months we will be setting up shop at a few Artisan Markets and hope to meet some of you in person. If you haven't used wax wraps before, would like to see what they're all about and are local to Anglesey, come and meet us.

Beth sy'n Newydd!

Dros y misoedd nesaf byddwn yn sefydlu siop mewn rhai Marchnadoedd Crefft ac yn gobeithio cwrdd â rhai ohonoch yn bersonol. Os nad ydych wedi defnyddio amlapiau cwyr gwenyn o'r blaen, os hoffech wybod sut maen nhw’n gweithio, ac os ydych chi’n lleol i Ynys Môn, dewch i gwrdd â ni.

Are Wax Wraps for you?

 

If you haven't used wax wraps before and have questions about if they are right for you, have a look at our FAQ's to find out more or contact us directly and we will be pleased to help you make the switch.

 

A yw Amlapiau Cwyr gwenyn yn addas i chi?

 

Os nad ydych wedi defnyddio amlapiau cwyr gwenyn o'r blaen a bod gennych gwestiynau ynghylch a ydynt yn addas ar eich cyfer, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy neu cysylltwch â ni'n uniongyrchol a byddwn yn falch o'ch helpu i wneud y newid.

As seen on / Fel y gwelir ar 
1/14

Reviews